УМОВИ проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проєктів з виконання наукових досліджень і розробок “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”

30 Березня 11:47

УМОВИ

проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проєктів з виконання наукових досліджень і розробок “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”

https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/umovy-2021.02-1-1.pdf

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНКУРС

1.1. Назва конкурсу – «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук»

1.2. Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення фундаментальних та актуальних прикладних проблем математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук (галузі знань 09-22, 27 відповідно до переліку, визначеного постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

1.3. Тематичні напрями конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із виконанням фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок в галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук. (галузі знань 09-22, 27 відповідно до переліку, визначеного Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text 1.4. Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text ) та принаймні одному з напрямів конкурсу, а саме: 1) фундаментальні наукові дослідження у галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, медичних та аграрних наук; 2) прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у галузі математичних, природничих, технічних, біологічних, медичних та аграрних наук До розгляду на конкурсі не приймаються роботи, зміст яких становить державну таємницю (згідно з Законом України “Про державну таємницю”).

1.5. Тривалість реалізації проєктів, що будуть відібрані за результатами конкурсу: Види проєктів за термінами виконання: 1) проєкти з терміном виконання у 2022-2024 рр. (4 проміжні етапи) 2) проєкти з терміном виконання у 2022-2025 рр. (6 проміжних етапів) (початок реалізації проєктів планується з червня 2022 року; реалізація проєктів у 2023, 2024 та 2025 роках здійснюватиметься з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році). Проміжний етап виконання проєкту не може перевищувати 6 місяців*. *Планування тривалості проміжних етапів виконання проєкту на 2023, 2024 та 2025 роки має здійснюватись з урахуванням визначених строків опрацювання звітної документації, яка надається грантоотримувачем для підтвердження виконання відповідного проміжного етапу виконання проєкту (14 календарних днів з дати завершення кожного проміжного етапу виконання проєкту). Запланована у заявці тривалість проміжних етапів виконання проєкту на 2023, 2024 та 2025 роки може бути скоригована на момент укладання договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році.

1.6. Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування наукових досліджень і розробок (проєктів), що будуть відібрані за результатами конкурсу Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2022 році становить до 294 905,5 тис грн (у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році). Максимальний обсяг фінансування одного проєкту у 2022 році (1 проміжний етап) складає 26,5 млн грн; з цього обсягу до 25 млн грн можуть бути передбачені для придбання наукового обладнання у випадку, якщо таке обладнання є обґрунтовано необхідним для виконання проєкту, і до 1,5 млн грн можуть складати всі інші статті витрат. Максимальний обсяг фінансування одного проєкту у 2023 році (2 проміжні етапи) складає 3,15 млн грн, у 2024 році складає 3,3 млн грн на 2 проміжні етапи або 1,65 млн грн на 1 етап, у 2025 році (1 проміжний етап) – 1,75, причому придбання наукового обладнання на 2023, 2024 та 2025 роки плануватись не може. Максимальний обсяг фінансування проєкту з терміном виконання 4 проміжні етапи: 2022-2024 рр. складає 31,3 млн грн, проєкту із терміном виконання 6 етапів: 2022-2025 рр. – 34,7 млн грн Плановий загальний обсяг фінансування конкурсу –від 384,9 млн грн до 1 млрд. 903,9 млн грн. Учасники конкурсу мають надати підтвердження, що ними виконана умова, що проєкт, поданий для участі у конкурсі, не може бути одночасно поданий для участі в іншому конкурсі з метою отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів, а також у разі, коли такий проєкт фінансується чи фінансувався за рахунок бюджетних коштів за результатами іншого конкурсу, в тому числі, які проводилися МОН чи іншими суб’єктами. Умови і порядок фінансування проєктів залежать від розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для фінансування діяльності Національного фонду досліджень України (далі – Фонд). Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості робіт, необхідних для реалізації проєкту. Фінансування у повному обсязі здійснюється у разі реалізації проєкту, який не фінансується з інших джерел. Часткове фінансування здійснюється за умови реалізації проєкту, який одночасно фінансується з кількох джерел. У такому разі Фонд визначає конкретний обсяг частини робіт та розмір фінансової підтримки, яка надаватиметься Фондом для реалізації даного проєкту з урахуванням загальної кошторисної вартості реалізації проєкту та розміру фінансової підтримки, що надається з інших джерел. Фінансування проєктів здійснюється шляхом поетапного перерахування грантонадавачем коштів зі свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача відповідно до договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки (Договір), що укладається між Фондом та організацією-переможцем конкурсу (грантоотримувачем), відповідно до Календарного плану та Графіку фінансування проєкту з виконання наукового дослідження і розробки, в межах фактично отриманого грантонадавачем фінансування. Невикористані суми коштів протягом відповідного проміжного етапу виконання проєкту підлягають поверненню на реєстраційний рахунок Фонду протягом п’яти робочих днів після завершення проміжного етапу виконання проєкту.

Усі витрати за кожним етапом реалізації проєкту мають бути здійснені до завершення відповідного етапу реалізації проєкту. За даним конкурсом грантові кошти Фонду можуть передбачатися за наступними статтями витрат:

1) Прямі витрати: ▪ оплата праці наукового керівника та виконавців проєкту; ▪ нарахування на оплату праці; ▪ матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування; ▪ обладнання та устаткування, необхідні для виконання досліджень; ▪ витрати на службові відрядження (у відповідності до чинних нормативно-правових актів);

2) Непрямі витрати Загальний обсяг непрямих витрат (витрат, які прямо не пов’язані з проведення наукових досліджень і розробок (далі – НДР), але є необхідними для забезпечення повноцінного виконання НДР) не може перевищувати 15% від загального обсягу статті витрат «Прямі витрати» за винятком витрат на обладнання. До таких витрат можуть входити: – оплата комунальних витрат, пов’язаних з виконання НДР; – оплата експлуатаційних витрат, пов’язаних з виконанням НДР; – оплата праці персоналу, зокрема, працівників фінансових служб, працівників юридичних служб тощо, які будуть задіяні в обслуговуванні договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки. Такі витрати можуть становити не більше 30% від загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати». 3) Інші витрати (за необхідності) – витрати, які не знайшли відображення у вищезазначених статтях витрат, але є необхідними для проведення НДР, зокрема витрати на оплату послуг (крім комунальних). До даної статті витрат можуть входити: витрати на публікації, отримання патентів, перекладу, оренди наукового обладнання, витрати на доступ до баз даних, бібліотек та інше. 4) Витрати на виконання проєкту субвиконавцем (за необхідності) – витрати на проведення НДР, що не можуть бути виконані працівниками учасника конкурсу/виконавцями грантоотримувача або наявним обладнанням грантоотримувача, виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності. Загальний обсяг статті витрат «Витрати на виконання проєкту субвиконавцем/субвиконавцями» сумарно не може перевищувати 30 % від загальної вартості проєкту за винятком витрат на обладнання. Примітка: див. “Методичні рекомендації щодо планування витрат за заявкою на одержання грантової підтримки та договором про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України”.

Витрати по всім статтям мають бути обгрунтованими.

https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/umovy-2021.02-1-1.pdf