The University of Freiburg

18 Квітня 7:17

The University of Freiburg

The University of Freiburg condemns Russia’s war of aggression on Ukraine. As a community, it stands by the Ukrainian people who are fighting for their freedom, their country and for democracy. The aggression emanating from Russia contradicts the values we stand for as a university. With the possibilities at our disposal, we would like to help Ukrainians and people who oppose the government in Russia.

The University of Freiburg supports the statements of the Alliance of Science Organisations and the German Rectors’ Conference (HRK) as well as the joint statement of the Presidents of the HRK and the German Academic Exchange Service (DAAD).

“Universities are places where xenophobia, nationalism and exclusion have no place, even in times of international conflict. Differentiated perspectives, diversity of opinion and international exchange are the foundations of research and teaching at our universities. Especially in times when war is once again being waged in Europe with frightening brutality, universities are called upon to stand up for these values together,” say HRK President Prof. Peter-​André Alt and DAAD President Alt Prof. Joybrato Mukherjee in their statement of 10 March 2022.

In its statement dated February 25, 2022, the Alliance of Science Organisations emphasized, among other things, “The Alliance sees the Russian invasion as an attack on elementary values of freedom, democracy and self-​determination, on which scientific freedom and scientific cooperation opportunities are based.”

On February 24, 2022, Prof. Dr. Peter-​André Alt, President of the German Rectors’ Conference (HRK), emphasized on behalf of the HRK, among other things, “Our solidarity is with the entire Ukrainian population and especially with our higher education partners. We are very concerned about the lives and well-​being of Ukrainian academics and students.”

https://uni-freiburg.de/university/topics-in-focus/the-university-of-fre…

Університет Фрайбурга

Університет Фрайбурга засуджує загарбницьку війну Росії проти України. Як громада, вона стоїть на боці українського народу, який бореться за свою свободу, свою країну та за демократію.

Агресія з боку Росії суперечить цінностям, які ми виступаємо як університет. Маючи можливості, які є в нашому розпорядженні, ми хочемо допомогти українцям та людям, які виступають проти влади в Росії.

Університет Фрайбурга підтримує заяви Альянсу наукових організацій та Німецької конференції ректорів (HRK), а також спільну заяву президентів HRK та Німецької служби академічних обмінів (DAAD). «Університети – це місця, де немає місця ксенофобії, націоналізму та відчуження, навіть у часи міжнародних конфліктів.

Диференційовані погляди, різноманітність думок і міжнародний обмін є основою досліджень і викладання в наших університетах. Особливо у часи, коли в Європі знову ведеться війна з жахливою жорстокістю, університети покликані разом відстоювати ці цінності», – зазначають у своїй заяві президент HRK, професор Пітер-Андре Альт та президент DAAD, альт-професор Джойбрато Мукерджі. від 10 березня 2022 року. У своїй заяві від 25 лютого 2022 р. Альянс наукових організацій, серед іншого, підкреслив: «Альянс розглядає російське вторгнення як наступ на елементарні цінності свободи, демократії та самовизначення, щодо яких наукова свобода та наукова співпраця можливості базуються». 24 лютого 2022 р. президент Німецької конференції ректорів (HRK), проф. д-р Петер-Андре Альт, наголосив від імені HRK, серед іншого: «Наша солідарність з усім українським населенням і особливо з нашими партнерами з вищої освіти. Ми дуже стурбовані життям і добробутом українських вчених і студентів».