ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ в докторантуру, аспірантуру

20 Червня 10:32

ДУ «Інститут урології імені акад.О.Ф.Возіанова НАМН України»

О Г О Л О Ш У Є ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

в докторантуру, аспірантуру

1) Провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно до отриманої ліцензії

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою:

222 «Медицина» 14.01.06 – урологія ( не акредитована)

 

2) Прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

1. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає науковій спеціальності, за якою буде здійснюватися дослідження. У випадку відсутності такого сертифікату, аспірант зобов’язаний протягом навчання пройти відповідну лікарську спеціалізацію.

3) Прийом на навчання та умови вступу у докторантурі

1. Для здобуття ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає структурному підрозділу наукової установи розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради наукової установи.

3. Вчена рада інституту в 2-місячний термін розглядає висновки структурного підрозділу інституту щодо вступника, приймає відповідне рішення, призначає докторанту наукового консультанта з числа науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук.

4. Рішення вченої ради затверджується та вводиться в дію наказом директора.

5. Про зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури вступник повідомляється в п’ятиденний строк із дня прийняття вченою радою відповідного рішення.

6. Особи, які в минулому проходили підготовку в докторантурі за кошти державного бюджету, правом повторного вступу до докторантури для підготовки за кошти державного бюджету не користуються.

4) Строки прийому документів, вступних іспитів і зарахування на навчання

1. Прийом документів для вступу до аспірантури / докторантури здійснює наукова частина інституту упродовж 2023 року.

2. Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру розміщується на офіційному веб-сайті інституту.

3. Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбувається за адресою: м.Київ, вул. В.Винниченка, 9-А, за графіком, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті inurol.kiev.ua

4. Прийом документів, вступні випробування та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб проводяться впродовж 2023 року.

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання в аспірантуру за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться в такі строки: 01.03.23 – 17.03.23; 03.06.23 – 16.06.23; 04.09.23 – 15.09.23; 01.11.23 – 17.11.23

6. Прийом документів вступників для здобуття ступеня доктора філософії за державним замовленням проводиться виключно з 07 серпня по 17серпня 2023.

7. Вступні випробування для вступників за державним замовленням проводяться 01 вересня 2023 спеціальність урологія; з 18.09.2023 – 28.09.2023 – іноземна мова в НУОЗ ім.П.Л.Шупика

8. Оприлюднення рейтингового списку вступників для здобуття ступеня доктора філософії за державним замовленням впродовж трьох робочих днів після проведення останнього вступного випробування.

9. Зарахування вступників за державним замовленням відбувається впродовж трьох робочих днів після доведення до ДУ «Інституту урології ім акад.О.Ф.Возіанова НАМН» державного замовлення від НАМН України. Впродовж трьох днів після доведення державного замовлення інститут розміщує на офіційному веб-сайті обсяги державного замовлення та видає наказ про зарахування.

10. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

11. При наявності вакантних місць ліцензованого обсягу освітнього ступеня доктор філософії може бути проведений додатковий прийом заяв і документів від вступників після оголошення додаткового конкурсу.

5) Перелік документів для вступу до аспірантури та докторантури

1. Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

· заяву на ім’я директора;

· копію паспорту / ID карти;

· копію довідки про РНОКПП (ідентифікаційний код);

· копію закордонного паспорту (сторінка з прізвищем) (якщо подана ID карта – не подається;

· особовий листок із обліку кадрів;

· 1 фотокартку 30 х 40 мм;

· автобіографію;

· копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — довідку про визнання іноземного документу про освіту);

· копію документу про закінчення клінічної ординатури, інтернатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;

· копію трудової книжки (для працюючих засвідчену за місцем роботи) (вступники, які претендують на навчання за державним замовленням);

· копію документу про військовий облік;

· список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) або реферат з обраного напрямку дослідження;

· рекомендація до вступу в аспірантуру від підрозділу, на якому планується виконання наукового дослідження (за наявності);

· дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності (додаток А);

Паспорт, диплом про вищу освіту вступники пред’являють особисто.

2. Для вступу на здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:

· розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

· витяг з протоколу засідання наукового підрозділу щодо можливості зарахування вступника до докторантури;

· копію паспорту;

· копію довідки про РНОКПП (ідентифікаційний код);

· копію закордонного паспорту (сторінка з прізвищем);

· особовий листок із обліку кадрів;

· 1 фотокартку 30 х 40 мм;

· автобіографію;

· копію диплому кандидата наук (доктора філософії);

· індивідуальний план наукової роботи;

· копію документу про військовий облік;

· письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

· рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи докторської дисертації;

· список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих МОН України та внесених до провідних наукометричних баз, у тому числі, опублікованих після захисту кандидатської дисертації (не менше 10).

6) Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються у балах результати вступних випробувань.

2. Вступники до аспірантури складають такі вступні випробування:

· індивідуальна усна співбесіда — ваговий коефіцієнт 0,35;

· іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) — ваговий коефіцієнт 0,35;

· іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти — ваговий коефіцієнт 0,3.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.