ПЕРЕЛІК документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук

ПЕРЕЛІК
документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук

  1. Заява на ім’я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
  2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
  3. Особова картка з відомостями станом на час подання документів до докторської ради, з фотокарткою за встановленою формою відповідно до цього Положення (2 примірники). Трудова діяльність засвідчується підписом працівника кадрової служби за останнім місцем роботи.
  4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий закладом освіти іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

Копія документа про навчання та/або стажування за кордоном (у разі підготовки дисертації на матеріалі іншої держави) (за наявності).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

  1. Витяг з наказу про зарахування до докторантури (за наявності) або іншого документа, що засвідчує початок підготовки здобувача.
  2. Копія диплома про ступінь доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання наукового ступеня, виданого МОН (2 примірники).

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

  1. Висновок наукового консультанта (структурного підрозділу).
  2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, виданий закладом вищої освіти (науковою установою), де здійснювалася підготовка або до якої був прикріплений здобувач. (2 примірники).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у докторську раду.

__________
Примітки:
1. Оригінали документів, копії яких подаються до докторської ради відповідно до цього переліку, пред’являються у докторську раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
2. До документів додаються:
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості чотирьох примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворено докторську раду, та для відправки опонентам;
наукові публікації або їх копії, перераховані в рефераті. У випадку подання копій наукових публікацій, на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань;
примірник захищеної дисертації доктора філософії (кандидата наук);
електронний носій з файлами, що містить: дисертацію у форматі PDF/A з текстовим шаром, реферат докторської дисертації, анотацію дисертації доктора філософії або автореферат кандидатської дисертації, відеозапис зі звуковим рядом засідання докторської ради, відгуки опонентів, усі наукові праці здобувача, які розкривають основний текст дисертації (2 примірники).
3. При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.
4. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».