Анотація до звіту про діяльність ДУ „Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова”

8 Травня 13:46

Анотація до звіту про діяльність

ДУ „Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова Національної академії медичних наук України” в 2022 році.

     Основні  досягнення при виконанні фундаментальних наукових досліджень:

♦ Визначено діапазон застосування різних методів контактної літотріпсії у хворих на уролітіаз  з метою покращення результатів лікування, встановлено залежність ефективності контактної пневмолітотрипсії від локалізації та щільності каменя, а також показання щодо застосування пневматичної, лазерної чи ультразвукової літотріпсії при каменях нижньої та середньої третини сечоводів різної щільності

♦Встановлено особливості динаміки інвалідності внаслідок неонкологічних урологічних хвороб як індикатора якості надання медичної допомоги

Основні  досягнення при виконанні прикладних наукових досліджень:

Використано трансуретральну контактну літотрипсію з застосуванням портативного пневматичного літотріктора LMA SnoneBreaker за визначеними показаннями, особливо з запропонованим методом фіксації каменя в місці залягання петлею Дорміа, що показало високу ефективність, мобільність, безпечність та низьку матеріальну затратність методу.

♦ Обґрунтовано підходи щодо удосконалення профілактики стійкої втрати працездатності та реабілітації осіб, визнаних інвалідами.

 Результати роботи клініки:

Активно впроваджуються новітні ендоскопічні методи видалення каменів нирок та сечовивідних шляхів з використанням перкутанної та ендоскопічної літотрипсії; нові малоінвазивні методи хірургічного лікування у дітей: лапароскопічні – нефректомія, варікоцелектомія, перкутанні – нефролітотрипсія, нефролітотомія, лазерний розтин уретроцеле; ендоскопічний метод лікування набутих стриктур сечоводів та мисково-сечовідного сегменту шляхом балонної дилатації та телескопічного бужування стриктур; удосконалена методика трансректального дослідження з доплерографією органів малого тазу у чоловіків при калькульозних простатитах, удосконалювати техніку пластичної хірургії після травми уретри або гіпоспадії, що мінімізує ризик розвитку нориці та інших ускладнень.

Реалізація державної атестації установи.

ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова НАМН» згідно методиці оцінювання наукової установи проведено у звітному році класифікаційну самооцінку установи за її науковим потенціалом і досягненнями у попередні роки. Під час оцінювання враховувалися такі показники, як результати наукової діяльності за останні три роки, стратегія розвитку на наступні 5 років, публікаційна активність, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал. Сумарний бал класифікаційної оцінки склав 4,21, що відповідає першій класифікаційній групі.

В результаті державної атестації установи в МОН України в звітному році отримано свідоцтво про державну атестацію наукової установи (серія ДА, №543) від 26.05.2022 з атестаційною оцінкою  4,21/4,02 строком на 5 років. Наукову установу віднесено до 1-ої класифікаційної групи.

 

 Показники  підготовки кадрів вищої кваліфікації:

виконувалось 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій; прийому в аспірантуру та  клінічну ординатуру не було. На 01.01.2023 в аспірантурі навчається 4 осіб.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.17 № 223-л  інституту видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в галузі 22 Охорона здоров’я шифр 222 Медицина.

Принципові відмінності в діяльності інституту в 2022 році в порівнянні з попередніми роками.

 

2022 рік кардинально відрізнявся від попередніх років діяльності установи, адже це рік  військової агресії проти нашої країни. Від початку року інститутом проводились звернення через Європейську Асоціацію Урологів до світової наукової спільноти щодо підтримки України, її науковців і засудження дій агресора. Відомі урологічні клініки Європи, університети, наукові товариства, Академії наук, професійні урологічні та хірургічні асоціації відгукнулись, підтримали Україну.

Як на початку війни, так і досі залишається завдання збереження наукового потенціалу інституту, налагодження роботи в військових умовах, перегляд наукової тематики в воєнних умовах та врахування розвитку постковідного синдрому у населення.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ “УРОЛОГІЯ”

1.1. Перелік найбільш вагомих результатів, які отримані при виконанні НДР у звітному році.

В 2022 році отримані такі основні результати:

 

z Показано, що за ефективністю та безпечністю при каменях сечового міхура контактна пневматична літотрипсія (КПЛТ) не поступається електрогідравлічній цистолітотріпсії  за кількістю ударів до повної руйнації каменя, час виконання операції залежить від розміру, кількості, мінерального складу каменів. Результати електроміографії (ЕМГ) свідчать, що  функціональний стан нервово-м’язових структур сечового міхура, сфінктерного апарату після КПЛТ покращується послідовно до повного відновлення  за 2 місяці.

При уролітіазі встановлена залежність ефективності КПЛТ від локалізації каменя. Найвищою вона була у пацієнтів з каменями нижньої третини сечоводу з щільністю каменів 480-840 HU – 95%, найнижчою – при каменях зі щільністю > 1200 HU  верхньої третини сечоводу- 66,3%. Визначено, що пневматична та ультразвукова уретеролітотріпсії показані при каменях нижньої та середньої третин сечоводів зі щільністю <1200 HU. Лазерна уретеролітотріпсія ефективна для каменів верхньої третини сечоводів щільності 1200-1600 HU для мінімізації ретроградного зміщення каменя та при необхідності одночасної  ендоскопічної лазерної корекції  стриктур сечоводів.  При  нефролітіазі з поодинокими каменями  розміром до 2,5 см,  щільністю <1200 HU  КПЛТ є методом вибору за наявності лазерного та ультразвукового літотрипторів для ефективного закінчення перкутанної нефролітотрипсії.   Безпечність методу КПЛТ за функціональним станом нирки  підтверджена за  активністю реноспецифічних ферментів сечі НАГ та B-Гал, яка була найвищою в верхній третині сечоводу та при  фосфорнокислому уролітіазі.    Модифікація методу КПЛТ інтраопераційною фіксацією каменя петлею Дорміа в сечоводі скоротила середній час літотріпсії (з 15,75±6,9хв. до 12,3±6,15хв.) та зменшила частоту ретроградної міграції каменя, його уламків з 15,4% до 4%, завдяки чому загальна ефективність методу зросла з 84,6% до 96%.

Результати дослідження свідчать, що трансуретральна контактна пневматична  літотріпсія з використанням літотріптора LMA StoneBreaker є ефективним, безпечним,  компактним, малозатратним, економним та простим у використанні методом видалення каменів сечового міхура, нижніх відділів сечоводів, особливо в модифікаціїї з фіксацією каменя петлею Дорміа, та невеликих (розміром до 2,5см) каменів нирки.

 

Визначення діапазону застосування різних методів контактної літотріпсії у хворих на уролітіаз  з метою покращення результатів їх лікування, встановлення залежності ефективності контактної пневмолітотріпсії від локалізації та щільності каменя, визначення показань щодо застосування пневматичної, лазерної чи ультразвукової літотріпсії при каменях нижньої та середньої третини сечоводів різної щільності відповідає світовій новизні дослідження. Використання трансуретральної контактної літотріпсії з застосуванням портативного пневматичного літотріктора LMA SnoneBreaker за визначеними показаннями, особливо з запропонованим методом фіксації каменя в місці залягання петлею Дорміа, показало високу ефективність, мобільність, безпечність та низьку матеріальну затратність методу, що складає практичне значення роботи. (акад С.О.Возіанов, проф. В.В.Черненко).

zВстановлено, що в Україні спостерігається зменшення кількості первинно визнаних інвалідів внаслідок неонкологічних урологічних хвороб на 28,8% за 2013–2017 рр. Разом з тим, зросла питома вага осіб з вперше встановленою І групою інвалідності до 28,2% та 29,9% у 2018, 2019 роках відповідно.

Ефективне застосування підходу подовження листів непрацездатності забезпечило зростання на 51,0% кількості хворих, які завершують лікування в кожному поточному році, що, в свою чергу, на 12,9% більшому числу  пацієнтів дозволило уникнути інвалідності та на 4,7% меншому (лише 1,5% проти 6,2% у 2017 р.) – отримати І–ІІ групу.

Визначена структура причин інвалідності: сечокам’яна хвороба – 45,0% у 2020 р. проти 26,8% у 2016 р.; полікістоз нирок – 22,1% проти 19,0% відповідно; єдина нирка – 18,8% проти 8,7% відповідно; гідронефроз – 15,4% проти 6,5% відповідно; вроджені вади – 12,1% проти 17,7% відповідно; стриктура сечівника – 4,7% проти 3,0% відповідно.

Простежено зменшення з роками призначень інвалідності ІІ групи (18,1% у 2020 р. проти 20,4% у 2016 р.), збільшення ІІІ (67,8% проти 65,3%), при стабілізації І групи (14,1% проти 14,3%). Одночасно виявлено, що з віком частіше призначалася ІІІ група (7,7% – до 39 років, 63,1% – в передпенсійному віці, 67,8% – пенсійному), зростала кількість призначень ІІ групи (14,3%, 28,2% та 25,0% відповідно) та ще виразніше – І групи (8,2%, 16,7% та 30,0% відповідно).

Розроблено і запропоновано для впровадження у лікувально-профілактичних закладах на регіональному рівні організаційно-функціональну модель моніторингу осіб, визнаних інвалідами внаслідок неонкологічних хвороб сечової та чоловічої статевої систем в загальній системі спостереження та відновного лікування контингенту.

 

Встановлення особливостей динаміки інвалідності внаслідок неонкологічних урологічних хвороб як індикатора якості надання медичної допомоги відповідає світовому значенню дослідження,  а обґрунтування підходів щодо удосконалення профілактики стійкої втрати працездатності та реабілітації осіб, визнаних інвалідами, становить практичне значення роботи (проф. С.П.Пасєчніков, проф. Н.О.Сайдакова).

 

Оцінка методичного рівня наукових досліджень: кількість розробок, що відповідають світовому рівню – 7; кількість створених нових технологій – 2  (форма 1 додатка)

1.2. Стисла інформація про найважливіші досягнення (результати) за 2022 рік.

♦Визначено діапазон застосування різних методів контактної літотріпсії у хворих на уролітіаз  з метою покращення результатів лікування, встановлено залежність ефективності контактної пневмолітотрипсії від локалізації та щільності каменя, а також показання щодо застосування пневматичної, лазерної чи ультразвукової літотріпсії при каменях нижньої та середньої третини сечоводів різної щільності.

Це підтверджено такими публікаціями:

 1. Возіанов С.О., Черненко В.В., Савчук В.Й., Черненко. Д. В. та ін. Порівняльна оцінка результатів контактної пневмоцистолітотріпсії та електрогідравлічної цистолітотріпсії. Здоров’я чоловіка. 2020;(3):80-84.
 2. Возіанов С.О., Черненко В.В., Нікуліна Г.Г., Мигаль Л.Я., Желтовська Н.І. та ін. Ензимологічні індикатори ішемічного ушкодження паренхими нирки у хворих на сечокам’яну хворобу / Здоров’я чоловіка. 2020;(3): 42-45.
 3. Возіанов С.О., Черненко В.В., Нікуліна Г.Г., Мигаль Л.Я., та ін. Динаміка відновлення функціонального стану паренхіми нирки та нормалізація сновоних факторів ризику кальцій-оксалатного нефролітіазу в сечі на тлі застосування комплекної метафілактики. Здоров’я чоловіка. 2020;(3):80-84.
 4. Возіанов С. О., Юрах А. О., Мазурець В. О., Шевчук О. О. Застосування гемостатичних препаратів для профілактики геморагічних ускладнень екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії каменів нирок та верхньої третини сечоводів. Здоров’я чоловіка. 2020;3(74):75-78.
 5. Возіанов О.С. Результати лікування хворих на уретеролітіаз методом ЕУХЛ на апараті Siemens Modularis Uro. Здоровье мужчини. 2021;(1): 24-26.
 6. Возіанов О.С. Морфологічні зміни стінки сечоводу у хворих на уролітіаз залежно від тривалості клінічних проявів. Здоровье мужчини. 2021;(2):80-83.
 7. Возіанов С.О., Соснін М.Д., Слободянюк В.А., Сагалевич А.І., Бойко А.І., Гайсенюк Ф.З., Грицаюк А.А Порівняльний аналіз ефективності та безпеки комбінованої пневматичної та ультразвукової літотрипсії в лікуванні хворих на коралоподібний нефролітіаз. Здоровье мужчины. 2021;(2)49-53.
 8. Возіанов С.О., Черненко В.В., Савчук В.Й., Черненко Д.В., Соколенко С.Т., Бондаренко Ю.М. Контактна пневматична уретеролітотрипсія з використанням літотриптора LMA Stone Breaker та пошук можливостей підвищення її ефективності. Здоровье мужчины. 2021; (2):26-31.
 9. Возіанов С.О., Сагалевич А.І., Бойко А.І., Гайсенюк Ф.З., Когут В.В., Джуран Б.В., Соснін М.Д. Сучасний погляд на бездренажну перкутанну нефролітотрипсію. Запорізький мед.журнал.2021;(4):575-582.
 10. Возіанов О.С., Возіанов С.О. Прогностичні фактори незадовільних результатів екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії в лікуванні хворих на уретеролітіаз. Запорізький мед.журнал. 2021;(5):664-669.
 11. Возіанов С.О., Черненко В.В., Чабанов П.В., Севастьянова Н.А., Угаров В.Ю., Черненко Д.В., Желтовська Н.І., Ладнюк Р.Є., Савчук В.Й., Репринцева А.С. Роль  електроміографії у вивченні ефективності застосування контактної пневматичної літотрипсії в лікуванні каменів сечового міхура.  Здобутки клінічної і експериментальної медицини – №3 (51)-2022- С.31-34.
 12. . Нікуліна Г.Г. Диференціація метафілактичних заходів у хворих на кальцій-оксалатний нефролітіаз / Г.Г. Нікуліна, В.В. Черненко, Д.В. Черненко, Л.Я. Мигаль, Н.І. Желтовська // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука і практика ХХІ століття», 4-5 лютого 2022 р., м. Київ: Громадська організація «Київський медичний науковий центр». – Київ. – 2022. –  С. 30-34.
 13. Chernenko V.V. Urine enzymes of lysosomal origin in patients with ureterolithiasis depending on the location on the stone / V.V. Chernenko, D.V. Chernenko, L.Ya. Mygal // International Scientific congress «New trends and unsolved issues in medicine», July 29-30, 2022,Riga, The Republic of Latvia. – 2022, Izdevnieciba «Baltiya Publishing». – P. 200-204.

 

♦ Встановлено особливості динаміки інвалідності внаслідок неонкологічних урологічних  хвороб як індикатора якості надання медичної допомоги,  що дало можливість обґрунтувати підходи щодо удосконалення профілактики стійкої втрати працездатності та реабілітації осіб, визнаних інвалідами,

Це підтверджено такими публікаціями:

 1. Пасєчніков С, Нікітін О, Самчук П. Лєвоксимед у лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту у різні фази оваріально-менструального циклу. Здоров`я чоловіка. 2021;4(79):98-103.
 2. Возіанов С, Пасєчніков С, Шамраєв С, Степанов П. Нормалізація функції нирок у хворих на активний туберкульоз. Здоров`я чоловіка. Health of man. 2022;1-2(80-81):54-61.
 3. Saidakova N, Pasiechnikov S, Mitchenko M, Kononova G, Hrodzinskyy V. et. al. Structure and features of the dynamicsof primary disabiliny in the adult population of Ukraine as a result of non-oncological urological diseases. Kidneys. 2022;11(3):54-9.
 4. Сайдакова Н.О., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Кононова Г.Є., Гродзинський В.І., Бєлякова В.Г. Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань. Нирки. 2022;11(3):60-6.
 5. Пасєчніков С. Сучасні можливості медикаментозного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Здоров`я України. 2021;4(25):13.
 6. Naber K, Alidjanov J, Dekthiar Y, Molchanov R, Sonnyk E, Pasiechnikov S. et. al. Ukrainion Version of the Acute Cystitis Symptom Score (ACSS) for Diagnostics and Patient-Reported Outcom of Acute Incomplicated Cystitis. Part I. Linguistic validation and Cognitive Assesment. Urologiya journal. 2022;1(26): 5-11.
 7. Samchuk P., Pasiechnikov S. UP-07.01. The role of menstrual cycle and pelvic inflammatory diseases in the pathogenesis of acute uncomplicated cystitis. Societe Internationale d`Urologie Journal. November 2021; 2 (2):127-8.
 8. Samchuk, P., Pasiechnikov S. A0039. Acute uncomplicated cystitis and menstrual cycle: What is new? European Urology. February 2022; 81(1): 59.

 

1.3  Атестація наукових працівників в установі проходить згідно з чинною нормативно-правовою базою, зокрема за  положеннями Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

1.3.1. Середньооблікова кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових (науково-технічних) робіт в еквіваленті повної зайнятості, з них:

– наукових та науково-педагогічних працівників, осіб – 44;

– докторів наук, осіб – 21;

– кандидатів наук (докторів філософії), осіб – 20;

– працівників, що належать до допоміжного та технічного персоналу, осіб – 14;

– працівників керівних органів (дирекцій), осіб – 3;

– наукових/науково-педагогічних працівників віком до 35 років, осіб – 1;

– наукових/науково-педагогічних працівників віком більше 60 років, осіб – 23.

1.3.2. Облікова кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами, залучених до виконання наукових (науково-технічних) робіт, в еквіваленті повної зайнятості, осіб – 3:

– наукових та науково-педагогічних працівників – 2;

– працівників допоміжного та технічного персоналу – 1.

1.4. Стан служби наукової медичної інформації.

Співробітники служби наукової медичної інформації виконували роботу відповідно до Закону «Про науково-технічну інформацію», положень, концепцій та власних посадових інструкцій із залученням традиційних  напрямів інформаційної діяльності, головними серед яких є: інформаційно-аналітичний та патентно-інформаційний супровід, планування та виконання НДР, користування технологіями та сервісами Інтернету.

Опанування новими інформаційними технологіями, реалізація інноваційних заходів, підвищення інформаційної компетенції науковців є головними завданнями служби. Діяльність відділу відповідає рівню матеріально-технічного забезпечення та основним вимогам до нього.

1.5. Стан метрологічного забезпечення НДР (підстава − Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06. 2014 № 1314−VІІ).

При проведенні досліджень та обстеженні хворих підрозділи інституту керуються нормативною документацією, яка регламентує вимоги до проведення вимірювань, засобів вимірювальної техніки та методів контролю. Вимірювання проводиться відповідно до вимог Держстандарту та інструкції.

Наукові співробітники при виконанні НДР забезпечені відповідними документами та засобами вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної техніки повіряються Українським Державним науково-виробничим центром метрології, стандартизації та сертифікації “Укрметртестстандарт”.

Вимоги Декрету КМ України №40-93 “Про забезпечення єдності вимірювань” в інституті виконуються в повному обсязі.

Акредитованих лабораторій в інституті 100%  (центральна клініко-діагностична лабораторія, лабораторії мікробіології та вірусології, лабораторія патоморфології, лабораторія нейроурології, лабораторія біохімії, лабораторія імунології, функціональний відділ УЗД, ЕКГ).

Засоби вимірювальної техніки, використані в НДР, складають 50% від загальної кількості.

В системі міжнародного контролю якості лабораторних вимірювань інститут участі не приймав.

   В основному, інститут забезпечений засобами вимірювальної техніки та допоміжним випробувальним обладнанням, які необхідні для виконання вимірювань показників об’єктів. Засоби вимірювальної техніки, які належать інституту, відповідають вимогам методик виконання вимірювань ДСТУ 2708 і мають чинні свідоцтва, діючі відтиски повірочних тавр.

 

Загальна інформація про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях.

Підготовка наукових кадрів здійснювалась через аспірантуру, науковий пошук лікарів практичної охорони здоров’я.

Науково-методичне забезпечення та організація діяльності аспірантури і докторантури.

 Вченою радою установи затверджено перспективний план підготовки наукових кадрів, а також правила прийому на навчання в аспірантурі. На сайті інституту своєчасно оприлюднюються правила прийому в аспірантуру на поточний рік. Між установою та здобувачем заключені договори про підготовку дисертаційного дослідження. Теми дисертацій здобувачів вищої освіти затверджуються вченою радою протягом перших 3-5 місяців навчання в аспірантурі з обов’язковим призначенням наукових керівників, а також затверджуються індивідуальні плани роботи здобувачів. Поточна атестація проводиться раз на рік і затверджується вченою радою в травні місяці. В інституті забезпечені всі умови для проведення наукових досліджень.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є чинною (копія наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності знаходиться у додатку). Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.17 № 223-л  інституту видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в галузі 22 Охорона здоров’я шифр 222 Медицина .

Проблеми організації підготовки наукових кадрів і пропозиції щодо                                їх вирішення.

Все менше молоді, яка прагне займатись наукою. Необхідні системні зміни фінансування наукових досліджень і підтримка молодих учених (стипендії, гуртожиток, житло), допомога в інтеграції в міжнародний науковий простір (фінансування перебування на стажуванні), отримання грантів на рівні НАМН с розподілом по інститутам. Державна підтримка освіти за кордоном молодих  вчених (коротко- та довготривале стажування для набуття  навичок по новим науковим методикам і методам діагностики та лікування). Фінансування  придбання сучасної наукової апаратури, а також підготовки кадрів для викладацької діяльності, в т.ч. і за кордоном.

В докторантурі не навчались.

У звітному році в аспірантурі навчались 5 осіб  – без відриву від виробництва за спеціальністю урологія за контрактом.

Проведена щорічна атестація аспірантів, яка затверджена вченою радою (пр. №3 від 07.06.22). Прийому в аспірантуру в 2022 році не було. Один аспірант відрахований із аспірантури у звꞌязку з виконанням навчально-освітнього плану і завершенням терміну підготовки.

На 01.01.2023р. в аспірантурі по спеціальності урологія знаходяться 4 особи (всі – без відриву від виробництва та за контрактом).

Офіційних захистів в звітному році не проводилось.

До спеціалізованої вченої ради документи  не подавались.

На 2023 рік заплановано виконання  7 дисертацій (1 докторської і 6 кандидатських), які виконуються співробітниками інституту, аспірантами та здобувачами.

В клінічній ординатурі в 2022 р. не навчалися.

Постанова Кабінету  Міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» встановлює порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу на території України чи поза її межами. За місцем реалізації права на академічну мобільність в інституті здійснюється внутрішня академічна мобільність, основним видом якої є кредитна мобільність ( договір з НУОЗ імені П.Л.Шупика про підготовку аспірантів на кафедрах англійської мови та філософії з використанням Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи)

 

На сьогодні високий рівень наукових досліджень по проблемі “урологія” забезпечується не тільки висококваліфікованим кадровим потенціалом, але й сучасною матеріально-технічною базою для проведення наукової роботи. Методичний рівень досліджень інституту відповідає сучасним вимогам до їх проведення (всі теми відповідають світовому рівню).  При аналізі, обробці наукових даних, оформленні звітів НДР використовується комп’ютерна техніка. Розширилось співробітництво з зарубіжними науковими підрозділами в спільному проведенні науково-дослідних розробок та підготовці наукових кадрів. Розширились можливості (завдяки спонсорам) безпосередньої участі наукових співробітників в міжнародних  конгресах, симпозіумах. Рівень технології наукових досліджень підвищився, завдяки сучасному устаткуванню, що відобразилося на продуктивності наукових досягнень в теоретичному і практичному плані.

Пропозиції щодо покращання роботи установи.

Проведення постійного моніторингу сучасних досягнень по проблемі урологія для розробки пропозицій щодо перспективних напрямків наукової діяльності установи, в т.ч. у воєнному та післявоєнному стані країни.

Удосконалення організаційної роботи  установи шляхом проведення науково-практичних конференцій, шкіл урологів, симпозіумів, семінарів та інших заходів; виступи по телебаченню, радіо; видання науково-практичних журналів, наукових публікацій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень, отримання патентів, підготовка спеціалістів на курсах інформації та стажування, підготовка клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів.

Удосконалення критеріїв оцінки наукових результатів (отримання патентів, нововведень, публікації; сучасний методологічний рівень досліджень; оцінка рівня отриманих результатів в порівнянні зі світовими досягненнями). Публікація результатів досліджень в рейтингових журналах світу та НАМН України. Тези доповідей  мають бути презентовані (в т.ч. за кордоном).

Головними напрямками розвитку клінічних підрозділів інституту є:

 1. Введення в практику лапароскопічної хірургії у випадках пухлин нирок, раку передміхурової залози, аномалій сечовидільної системи та малоінвазивних технологій при нетриманні сечі та багатьох інших урологічних захворюваннях.
 2. З метою раціонального використання ліжкового фонду і зменшення видатків на його утримання, необхідне науково обґрунтоване визначення мінімально достатніх термінів перебування хворого в стаціонарі, з подальшим його доліковуванням в умовах денного стаціонару, диспансері чи поліклініці.
 3. Продовжити удосконалювати техніку пластичної хірургії після травми уретри або гіпоспадії, що мінімізує ризик розвитку нориці та інших ускладнень.
 4. Продовжувати розробку та перегляд існуючих, уніфікованих, клінічних протоколів на основі доказової медицини.

5.Підвищення кваліфікації лікарів проводити шляхом навчання на курсах удосконалення лікарів (передатестаційних і тематичних), участі в патологоанатомічних конференціях, клінічних розборах, присутності на захистах дисертацій, лекціях спеціалістів з різних питань урології, постійної роботи в операційній, можливістю стажування за кордоном, розширення інформаційного медичного простору шляхом дистанційного навчання  (телеконференції, он-лайн конференції та школи, інтернет-технології, в т. числі сайт інституту), впровадження стандартів та протоколів ведення хворих європейського і світового рівнів. Підвищенню кваліфікації лікарів буде сприяти також обов’язкова участь Асоціації урологів України в процесах атестації кадрів.

          Труднощі та недоліки у впровадженні результатів досліджень.

Впровадженню підлягають наукові розробки у вигляді нововведень, патентів на винахід та корисних моделей, які є результатом науково-дослідних робіт та дисертаційних досліджень. Вони щорічно публікуються в „Інформаційному бюлетені” (додаток до „Журналу Національної академії медичних наук України”), Бюлетені „Промислова власність”, а також в профільних журналах «Урологія» та «Здоров’я  чоловіка». Таким чином, для практичної охорони здоров’я пропонуються сучасні методи, способи діагностики, лікування, профілактики, реабілітації переважно найбільш поширених та соціально значимих захворювань. Щорічно здійснюються узагальнення щодо результатів впровадження та проводиться аналіз їх ефективності.