Юрах А.О. фото

Юрах Андрій Омелянович

старший науковий співробітник, к.мед.н.,
лікар уролог вищої кваліфікаційної категорії

Лікарський стаж 23років

Науковий  стаж 19років

 

В 1998 році закінчив Івано-Франківську медичну академію

Після  закінчення інтернатури  працював лікарем з надання ургентної урологічної допомоги в міській лікарні  Івано-Франківська

В 2002 році закінчив  клінічну ординатуру по урології

В 2006 році захистив  дисертацію на тему "Прогнозування клінічного перебігу уротеліального раку сечового міхура за допомогою молекулярного та імуногістохімічного аналізу регуляторів клітинного циклу"

З 2006  року працює старшим науковим співробітником "Відділу ендоскопічної урології та літотрипсії" Інституту урології НАМН  України

Практична діяльність. Основні напрямки роботи

 • дистанційна літотрипсія
 • консервативне  лікування та  метафілактика сечокам'яної хвороби
 • цитратна  терапія (розчинення) уратокамяної хвороби
 • лікування запальних захворювань сечовидільної системи

Наукова діяльність:

 

Andriy O Yurakh on ResearchGate

Науковометричні показники

 
Всі
з 2013
 
Статистика цитування
89
43
 
h-индекс
1
1
 
i10-индекс
1
1
 

 Список публікації

 1. Возіанов О.Ф. Експресія протеїнів шляху регуляції клітинного циклу p14ARF-MDM2-p53-p21WAF1/Cip1 в клітинах перехідноклітинного раку сечового міхура за результатами імуногістохімічного дослідження та їх прогностична цінність / Возіанов О.Ф., Юрах А.О. Рамос Д., Рубіо Х., Ломбарт-Бош А.  // Шпитальна хірургія. – 2005.–  №3.–  С. 33-39.
 2. Возіанов О.Ф. Пошкодження гену p53 при перехідноклітинному раку сечового міхура/ Возіанов О.Ф., Юрах  А.О.,  Лопез-Гуерреро Х.А., Рамос Д., Рубіо Х.  // Вісник наукових досліджень.­– 2005.– №3.– С. 91-93.
 3. Возіанов О.Ф. Молекулярні пошкодження інгібіторів циклінзалежних кіназ та пов’язаних з ними генів у перехідно-клітинних пухлинах сечового міхура/ О.Ф. Возіанов, А.О. Юрах  , А. Ломбарт‑Бош  // Галицький медичний вісник.– 2005.– №3.– С. 19-24.
 4. Yurakh A.O., Ramos D., Calabuig-Fariñas S., López-Guerrero J.A., Rubio J., Solsona E., Romanenko A.M., Vozianov A.F., Pellin A., Llombart- Bosсh A. Molecular and immunohistochemical analysis of the prognostic value of cell-cycle regulators in urothelial neoplasms of the bladder // European Urology.–  2006.– V.50.– P. 506-515.
 5. Юрах, А. О. Ультраструктурні діагностичні критерії непроліферативного цистіту / А. О. Юрах, Г. Ю. Юрах, О. М. Юрах // Прикладні аспекти морфології: науковопрактична конференція, присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. - С. 179-181.
 6. Юрах, А.О. Темні клітини в епітелії сечового міхура при різних гістологічних формах хронічного цистіту / А. О. Юрах, Г. Ю. Юрах, О. М. Юрах // Прикладні аспекти морфології: науковопрактична конференція, присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. - С. 182-184.
 7. Пат. 40253 Україна, МПК  A 61 B 5/20  Спосіб оцінки функціонального стану блокованої нирки / С.О. Возианов, В.О. Пирогов, Р.Є. Ладнюк, Л.М. Нигрей, А.О. Юрах; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут урології АМН України».­- № u2008 13637; заявл. 25.11.2008; опубл. 25.03.2009 , Бюл №6.
 8. Романенко, А.М. Перспективы лечения Канефроном Н больных хроническими формами циститов в Украине с учетом неблагоприят-ных пост-Чернобыльских экологических факторов / А. М. Романенко, С. А. Возианов, А. О. Юрах // Здоровье мужчини. - 2010. - №2. - С. 25-29.
 9. Юрах Г.Ю. Частота різних форм хронічного цистіту / Г.Ю. Юрах, А.О. Юрах, О.М Юрах // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали ІІ наукового симпозіуму, 21 травня 2010 р.­ – Чернівці, 2010. – С.160-162.
 10. Romanenko, A., Chekalova, A., Yurakh, A., & Harkonen, P. (2013, August). Prostate carcinogenesis after the Chernobyl accident in Ukraine. In VIRCHOWS ARCHIV (Vol. 463, No. 2, pp. 330-330). 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER.